top of page

MhS Nyhedsbrev December 2016

Farvel til to af MhS’ grundlæggere ved årsmødet

Motorhistorisk Samråd afholdt sit årsmøde lørdag, den 19. november i Middelfart. Ialt var 95 delegerede fra 62 klubber mødt frem. Der udover var der 6 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. To øvrige bestyrelsesmedlemmer var til møde i FIVA i Paris og et bestyrelsesmedlem var fraværende. Efter morgenmad slog formanden mødet i gang, og advokat Mads Thyregod blev valgt til dirigent.


Formandens beretning Mødet blev herefter afviklet efter foreningens love idet formanden, Steen Rode-Møller, lagde ud med at forklare lidt om årsagen til formandsskiftet i utide den 1. april. Herefter blev samtlige opsamlingspunkter fra sidste årsmøde i 2015 gennemgået og redegjort for status på de enkelte elementer. Formanden fortalte om forholdene for MhS ankermand på sekretariatet, Johnny B. Rasmussen. Der er nu kommet en jobbeskrivelse, indført lønsamtale, medarbejderudviklingssamtale (MUS), og faste arbejdstider fra 08:30 - 15:30. Alt sammen ting, som MhS, som arbejdsgiver, skal være ansvarlig for. Herefter fulgte en omtale af de møder MhS i årets løb har haft med politikere, foreninger og styrelser. Især møder med klubber og de to årlige stande i Fredericia, hvor vi hører især om de mange problemer med SKAT. En mere detaljeret oversigt vil kunne læses på MhS hjemmeside, når det detaljerede referat bliver lagt ud, men vil også blive omtalt i et senere nyhedsbrev. Og hvad angår nyhedsbreve bliver de nu udsendt en gang om måneden både til magasinet her, og samtidig til samtlige medlemsklubber så de kan nå at få det eller dele deraf med i deres eget klubblad. Alle øvrige "frie" abonnenter får det tilsendt den sidste i måneden. Forsikringsundersøgelsen, som MhS havde iværksat sidste år havde (måske?) resulteret i, at RUNA havde sænket deres præmier for veterankøretøjer med 40% men til gengæld var prisen steget på selvrisiko og andet. ETU - derimod - havde kun sænket prisen med 10%. Til gengæld var der kommet en hel del andre fordele, som i den grad gør dette forsikringsselskab meget favorabelt. MhS tager i starten af det nye år kontakt til først RUNA og dernæst Thisted Forsikring. Senere på året kommer turen til de øvrige forsikringsselskaber. Formålet er selvfølgelig at forsøge at påvirke forsikringsselskaberne til at få en fornuftig balance mellem selskabernes indtjening og de penge, der bliver udbetalt i skader. De mange udfordringer Inden spørgerunden pegede formanden på mange af de udfordringer vi med gamle køretøjer kommer ud for i tiden fremover: Rekruttering af unge/yngre mennesker til vores hobby, forureningsproblemer (Co2) - hvor det dog skal bemærkes, at en almindelig køretur i et gammelt køretøj ikke forurener mere end en almindelig græsslåmaskine, der benyttes en søndag eftermiddag. Endvidere de kommende problemer med en stor mængde forurenende metaller (krom), forurenende væsker f.eks. i forbindelse med garvning af læder og 3366 andre skadelige stoffer, som er under behandling i EU. Og det gamle håndværk - hvem sørger for, at vi fortsat har karetmagere, autosaddelmagere og mennesker, der kan stille ventiler og tænding og fejlfinde uden en computer? Indenfor den nærmeste fremtid bliver der møder med Færdselsstyrelsen i Ribe, møder med embedsmænd fra Skatteministeriet, Kulturministeriet og Trafikministeriet samt møde med Den Gamle By i Aarhus, Aarhus som i 2017 er europæisk kulturhovedstad. Efter en del spørgsmål blev formandens beretning godkendt og herefter overtog Johnny B. Rasmussen og fortalte lidt om arbejdet på sekretariatet, hvilke kontakter han har, og om sin rolle som "edderkop" i et stort spind. Kassereren, Lisa Mikkelsen tog derefter over og forklarede om årets regnskab samt fremlagde budgettet for 2016-2017. Der bliver ingen kontingentforhøjelse. Også dette blev godkendt. Gruppearbejde og valg til bestyrelsen Efter en solid frokost blev alle delegerede inddelt i grupper på 5-6-7 mand - som det nu passede til - og skulle på en halv time fremkomme med 3 forslag til emner netop DE syntes, MhS skulle beskæftige sig med. Der var mange gode tilbagemeldinger, som vil blive udsendt ved en senere lejlighed. Da enkelte klubber havde ytret ønske om at måtte tage af sted tidligere end den officielle afslutning, overgik forsamlingen til valg til bestyrelsen. Der var 4 nye kandidater og 3 fra den gamle bestyrelse, som var villige til genvalg. Der skulle vælges 5 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. Til bestyrelsen genvalgtes Lars Genild, Lisa Mikkelsen og Steen Rode-Møller. Nyvalgt blev Mads Thyregod og Ole Nørretranders. Som suppleanter blev Allan Snogdahl valgt som ny og H. C. Thing blev genvalgt. Mens stemmeoptællingen fandt sted benyttede Søren Jacobsen lejligheden til kort at opsummere nogle af de betydningsfulde punkter, han havde været med til at fremme i sin tid som både bestyrelsesmedlem og som formand. Der var stor applaus fra salen. Formanden overrakte herefter Søren Jacobsen en vingave med ønsket om god vind fremover. Bestyrelsesmedlem Michael Deichmann orienterede om hele nummerpladeprojektet, som nu er afleveret til SKAT, påpegende fejl og mangler. Der kommer en speciel omtale af dette i næste nyhedsbrev. En tung mappe med hele rapporten blev sendt rundt. Stadig under optællingen fortalte formanden på vegne af de to udsendte til FIVA i Paris, Lars Genild og Henning Thomsen om arbejdet i hhv. Legislation Commission og som national delegeret i General Commission. Der blev optaget tre nye klubber: Route 66 - American Car Club, VWClubFyn og Tange Sø Veteranklub. En repræsentant fra hver klub fortalte lidt om deres klub og alle tre blev budt velkommen. Stor tak til de afgående medlemmer Afslutningsvis takkede formanden Niels Jonassen og Jørgen Kjær - som begge havde været med til at stifte MhS for 26 år siden - for det store og uegennyttige arbejde de i skiftende perioder i bestyrelsen havde givet, og formanden lovede, at selv om de nu definitivt var ude af bestyrelsen skulle de ikke vide sig sikre på, at de ikke blev spurgt til råds fra tid til anden. Der var stor applaus til de afgående. Herefter erklærede dirigenten årsmødet for afsluttet, og efter et kort konstitueringsmøde fortsatte Steen Rode-Møller som formand og Lisa Mikkelsen som kasserer.


Mvh MhS bestyrelse

bottom of page